page_banner

Елиза Плейт

Елиза Плейт

ELISA PLATE: В ензимно-свързания имуносорбентен анализ (ELISA) антигени, антитела и други биомолекули се адсорбират върху повърхността на носителя чрез различни механизми, включително пасивна адсорбция чрез хидрофобни връзки, хидрофилни/йонни връзки, ковалентно свързване чрез въвеждането на други реактивни групи като амино и въглеродни групи и повърхностна модификация чрез хидрофилно свързване.Чистотата, концентрацията и съотношението на антигена, антитялото, белязаното антитяло или антигена, участващи в имунологичната реакция;видът и концентрацията на буфера и йонната сила на разтвора, стойността на pH и реакционната температура и време играят ключова роля.В допълнение, повърхността на полистирола, твърдофазов материал, използван като носител, играе важна роля в адсорбцията на антигени, антитела или комплекси антиген-антитяло.